https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/Fotos-WFL_Mozambique-4.jpg

ANBI / CBF keurmerk

Adres Stichting Water for Life
Reactorweg 47
3542 AD Utrecht

RSIN / Fiscaal nummer: 8161.31.041
Kamer van Koophandel nummer: 08122687
Het KvK-uittreksel is opvraagbaar op het postadres van de Stichting Water for Life.

Bestuurssamenstelling

 • M.G.M. den Blanken, voorzitter (B)
  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
 • A.M. Ottolini, secretaris (A)
  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
 • C.S. Sasse (B)
  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
 • A.W.P. Stapel (B)
  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
 • J.J. Hannema (A)
  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
 • W.J. den Hertog, penningmeester (B)
  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste zes natuurlijke personen en wel uit twee bestuursleden die door Vitens en Evides Waterbedrijf worden benoemd (A) en ten minste vier bestuursleden (B).

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:

 1. Het werven van vrijwillige giften bij particulieren, bedrijven en instellingen, samen met onze partner Nederlandse drinkwaterbedrijven;
  Het financieren en laten uitvoeren van ideële projecten op het gebied van watervoorziening en sanitatie in lage inkomenslanden, samen met het lokale drinkwaterbedrijf en de Nederlandse drinkwaterbedrijven.
 2. Zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het uitsluitend financieren van en/of bijdragen aan:

 1. Projecten als in lid 1 bedoeld die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: VEI B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08134161; of
 2. Projecten als in lid 1 bedoeld die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van medewerkers van VEI.

Statuten van de Stichting Water for Life

De statuten van de Stichting Water for Life staan hier.

  Beloningsbeleid
  Bestuursleden (B) ontvangen alleen een vacatiegeld / onkostenvergoeding van € 250,- per vergadering. Bestuursleden (A) benoemd door Vitens en Evides Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.