x
Empty

ANBI / CBF

Stichting Water for Life
Reactorweg 47
3542 AD Utrecht

RSIN / Fiscaal nummer: 8161.31.041

Kamer van Koophandel nummer: 08122687
Het KvK-uittreksel is opvraagbaar op het postadres van de Stichting Water for Life.

Contactgegevens

 • Bezoekadres: Reactorweg 47, 3542 AD Utrecht
 • Postadres: Postbus 1205, 8001 BE Zwolle

Bestuurssamenstelling

 • M.G.M. den Blanken, voorzitter (B)
  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
 • A.M. Ottolini, secretaris (A)
  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
 • C.S. Sasse (B)
  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
 • A.W.P. Stapel (B)
  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
 • J.J. Hannema (A)
  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
 • W.J. den Hertog, penningmeester (B)
  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste zes natuurlijke personen en wel uit twee bestuursleden die door Vitens en Evides Waterbedrijf worden benoemd (A) en ten minste vier bestuursleden (B).

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:

 1. Het werven van gelden bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending voor ideële projecten op het gebied van watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden;
 2. Het financieren, uitvoeren of doen uitvoeren van ideële projecten op het gebied van de watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden;
 3. Zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het uitsluitend financieren van en/of bijdragen aan:

 • Projecten als in lid1 bedoeld die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Vitens Evides International B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08134161; of
 • Projecten als in lid 1 bedoeld die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van medewerkers van Vitens Evides International.

Statuten van de Stichting Water for Life
De statuten van de Stichting Water for Life staan hier.

Beloningsbeleid
Bestuursleden (B) ontvangen alleen een vacatiegeld / onkostenvergoeding van € 250,- per vergadering. Bestuursleden (A) benoemd door Vitens en Evides Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.

Beleidsplan

Jaarverslagen

Verslag van de uitgeoefende activiteiten