x
Empty

Over ons

Water for Life

Stichting Water for Life maakt zich sterk voor schoon water en sanitaire voorzieningen in landen waar dat geen vanzelfsprekendheden zijn. En dat is hard nodig: zo’n 884 miljoen mensen verspreid over de wereld hebben geen toegang tot schoon drinkwater en 2,4 miljard mensen kunnen geen gebruikmaken van goede sanitaire voorzieningen. Ontdek meer over Kraanwaterfonds Water for Life en bekijk onze video.

 

Waar wil je meer over weten?

Water for Life

Water for Life is een stichting van drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML en Waterbedrijf Groningen. Samen verbeteren deze bedrijven de drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden. Hun klanten helpen mee. Zij kunnen vaste donateur worden en zo via hun waterfactuur geld geven. Klanten én niet-klanten kunnen bovendien een eenmalige gift doen of geld inzamelen via een zelf te organiseren actie.

Wat doet Water for Life met dat geld?

Met dat geld gaan wij aan de slag. We leggen waterleidingen aan, bouwen tappunten en wc’s en verzorgen trainingen over hygiëne. Daarmee bereiken we tienduizenden mensen. Door een slimme samenwerking met VEI komt al het ingezamelde geld bij de projecten terecht.

Projectcriteria

Het bestuur van Water for Life beoordeelt drie keer per jaar welke projectvoorstellen wel en welke niet gestart mogen worden. Dat gebeurt aan de hand van deze criteria:

 • Leidt het project tot lange termijn verbeteringen?
 • Zijn er bij de uitvoering van het project lokale organisaties betrokken?
 • Is er sprake van kennisoverdracht bij dit project?
 • Leidt het project tot redelijke opbrengsten?
 • Sluit het project aan bij bestaande projecten van VEI?
 • Is het water van goede kwaliteit (voldoet aan WHO norm)?

Help helpen

Duizenden mensen steunen ons al! Ook meehelpen? Kijk bij Help helpen!

VEI

Achter Water for Life zitten de drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML en Waterbedrijf Groningen. Deze bedrijven zijn met elkaar verbonden via VEI De kennis en kunde die aanwezig is binnen deze bedrijven wordt via VEI gedeeld met waterbedrijven in ontwikkelingslanden. Het Nederlandse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en internationale financiële instellingen financieren de projecten.

Kennisoverdracht

Door middel van samenwerking en het delen van kennis en ervaring probeert Vitens Evides International het management en de bedrijfsvoering van het lokale waterbedrijf te verbeteren. De waterbedrijven worden efficiënter en dus kredietwaardiger voor leningen. Leningen stellen bedrijven in staat hun infrastructuur te herstellen en uit te breiden. En zo worden meer mensen bereikt met drinkwater en sanitatie. Door kennisoverdracht kan het bedrijf na vertrek van VEI zelfstandig doorgaan.

Water for Life: extra werk

Het verband tussen VEI en Water for Life? Dankzij Water for Life is het mogelijk om – naast de projecten die VEI uitvoert – éxtra werk te doen. Zoals het bouwen van tappunten in arme wijken die net buiten de stad liggen waar VEI actief is. De mensen die al voor VEI in de projectlanden zitten, doen het werk. Daardoor maakt Water for Life geen kosten en komt elke euro die wordt gedoneerd aan het klantenfonds écht ten goede aan de projecten. Voor meer informatie: www.vitensevidesinternational.com.

Het bestuur

Water for Life is een zelfstandige stichting met een onafhankelijk bestuur en is statutair gevestigd in Utrecht. Het bestuur beheert het gedoneerde geld en houdt toezicht op de juiste besteding daarvan.

Voorzitter

Voorzitter ir. M.G.M. (Martien) den Blanken

Leden

A.M. Ottolini (secretaris) Ir. P.C. (Paul) van Koppen C.S. Sasse A.W.P. Stapel Drs. J.J. Hannema W.J. den Hertog (penningmeester)

Jaarverslagen

Dit zijn de jaarverslagen van Water for Life. U kunt ze downloaden door op de afbeeldingen te klikken. Het interactieve jaarverslag 2017 vindt u hier.

Fiscale informatie

Fiscaal aftrekbaar zijn volgens de wet ‘alle niet verplichte bijdragen aan in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen.’ In overleg met de fiscus is de stichting Water for Life aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’ volgens artikel 24 van de Successiewet. Onder de volgende voorwaarden is een sponsorbijdrage of donatie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting:

 • De fiscus hanteert voor een aftrekpost als Water for Life een minimum- en een  maximumdrempel. De ondergrens bedraagt 1% van het verzamelinkomen van de belasting-plichtige met een minimum van € 60. Alleen wanneer het totaalbedrag aan giften boven deze drempel uitkomt, is dit aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
 • Er geldt ook een maximumgrens. In totaal kan er niet meer worden afgetrokken dan maximaal 10% van het verzamelinkomen. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst.

Veelgestelde vragen

Waarom is schoon drinkwater zo belangrijk?

In Nederland is het drinkwater altijd zuiver en schoon. Maar in veel andere landen is dat heel anders. Elke dag sterven er 10.000 mensen door geen of besmet water. In veel landen is water schaars en is er nauwelijks toegang tot schoon drinkwater. Mensen moeten het benodigde water vaak uit open afvoeren halen. Dit is besmet water dat veel bacteriën bevat. Als dit water niet wordt gekookt, bestaat een grote kans op besmetting en een snelle verspreiding van bijvoorbeeld tyfus, cholera, malaria en gele koorts. Wie geen water heeft, kan ook zijn of haar persoonlijke hygiëne niet goed onderhouden. Hierdoor kunnen onder andere ooginfecties ontstaan. Of oogbindvliesontsteking, waardoor bijna zes miljoen mensen per jaar blind worden.


Waarom doet een waterbedrijf aan ‘ontwikkelingshulp’?

Wereldwijd hebben 663.000.000 mensen geen toegang tot schoon drinkwater en kunnen 2,4 miljard mensen geen gebruikmaken van goede sanitaire voorzieningen. Dagelijks sterven daardoor velen. De waterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML en Waterbedrijf Groningen willen niet werkeloos toekijken maar hun kennis en kunde juist inzetten om deze situatie te verbeteren! Klanten die daaraan willen bijdragen, kunnen dat doen via Water for Life. Met VEI dragen de bedrijven hun steentje bij aan de Millenniumdoelstelling van de Verenigde Naties om in 2015 vijftig miljoen mensen duurzaam toegang tot veilig drinkwater en basis sanitaire voorzieningen te hebben gegeven.


Hoe bepaalt Water for Life haar projecten?

Het bestuur van de stichting beoordeelt drie keer per jaar welke projectvoorstellen wel en welke niet gestart mogen worden. Dat gebeurt aan de hand van deze projectcriteria:

 • Leidt het project tot lange termijn verbeteringen?
 • Zijn er bij de uitvoering van het project lokale organisaties betrokken?
 • Is er sprake van kennisoverdracht bij dit project?
 • Leidt het project tot redelijke opbrengsten?
 • Sluit het project aan bij bestaande projecten van Vitens VEI?
 • Is het water van goede kwaliteit (voldoet aan WHO norm)?

Waar is Water for Life actief?

Kijk voor informatie bij ‘Projecten‘ in het hoofdmenu.


Wat heeft Water for Life tot nu toe bereikt in de projectlanden?

Kijk voor informatie bij ‘Resultaten’.


Waarom werken Nederlandse drinkwaterbedrijven samen in de strijd tegen de drinkwaterproblematiek?

Vitens, Evides Waterbedrijf, WML en Waterbedrijf Groningen hebben veel kennis in huis op het gebied van water. Samen bundelen ze hun krachten om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de drinkwaterproblematiek.


Waarom is Water for Life een onafhankelijke stichting?

De Nederlandse waterbedrijven achter Water for Life willen zich inzetten voor schoon drinkwater en goede sanitatie en doen dat met eigen middelen via VEI doen. Omdat het voor donateurs van Water for Life volkomen helder moet zijn dat de gedoneerde bedragen niet ten goede komen van de aangesloten waterbedrijven maar alleen bedoeld zijn voor de projecten in ontwikkelingslanden, is een aparte en onafhankelijke stichting opgezet. De stichting heeft een zelfstandig bestuur die de ontvangen gelden beheert en er toezicht op houdt dat het geld goed wordt besteed.


Hoe werkt de Stichting Water for Life?

De stichting Water for Life heeft de aangesloten waterbedrijven gemachtigd namens haar op te treden in het economisch verkeer. Om kosten te besparen en een zo groot mogelijk deel van de donaties te kunnen besteden aan de stichtingsdoelen, maakt de stichting Water for Life zoveel mogelijk gebruik van de processen en communicatiemomenten van de aangesloten waterbedrijven.


Heeft Water for Life een CBF-keurmerk?

Het CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Om een keurmerk te krijgen, dient een goed doel te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Daartoe moet een behoorlijk aantal administratieve werkzaamheden worden uitgevoerd. Water for Life voldoet hier momenteel niet aan, omdat het de personele capaciteit niet heeft. Wil de stichting wel in aanmerking komen voor een CBF-keurmerk, dan moet extra personeel ingezet worden. Water for Life besteedt dit geld liever in landen waar zij de drinkwatervoorziening structureel kan verbeteren. Via het jaarverslag en de website worden de opbrengsten en bestedingen op een open en transparante wijze verantwoord.


Betaal ik meer voor mijn water vanwege Water for Life?

Nee, Water for Life is een stichting die haar inkomsten ontvangt van haar donateurs. Hiermee worden projecten bekostigd.


Hoe word ik vaste donateur?
 • Klanten van drinkwaterbedrijf Vitens kunnen vaste donateur worden via hun waterrekening. Ieder ander kan donateur worden via een automatische incasso.
 • Aanmelden als vaste donateur doe je hier.
 • Het donateurschap wordt stilzwijgend elk jaar met een jaar verlengd.
 • Verhogen, verlagen of beëindigen van de bijdrage aan Water for Life kan hier.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn de sponsorbijdrage en de donatie fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Er wordt geen btw geheven over de gift.

 


Hoe doe ik een eenmalige donatie aan Water for Life?
 • Een eenmalige donatie doe je snel en veilig via iDeal. Kies op het donatie-formulier voor ‘eenmalig’ bij ‘Bedrag’.
 • Voor een bevestiging van de donatie kunnen klanten van Vitens contact opnemen met de afdeling Klantenservice, telefoon 0900 – 0650 (lokaal tarief). Dit is alleen mogelijk bij een donatie hoger dan € 100.

 


Zijn donaties fiscaal aftrekbaar?

Fiscaal aftrekbaar zijn volgens de wet ‘alle niet verplichte bijdragen aan in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen.’ In overleg met de fiscus is de stichting Water for Life aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’ volgens artikel 24 van de Successiewet. Onder de volgende voorwaarden is uw sponsorbijdrage of donatie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting: De fiscus hanteert voor een aftrekpost als Water for Life een minimum- en een maximumdrempel. De ondergrens bedraagt 1% van het verzamelinkomen van de belastingplichtige met een minimum van € 60. Alleen wanneer het totaalbedrag aan giften boven deze drempel uitkomt, kunt u dit aftrekken voor de inkomstenbelasting. Er geldt ook een maximumgrens. In totaal kan er niet meer worden afgetrokken dan maximaal 10% van het verzamelinkomen. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst.


Hoe kunnen bedrijven deelnemen aan Water for Life?
 • Een bedrijf kan donateur worden of een eenmalige gift doen via onze Help Helpen-pagina.
 • Lees hier meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen met Water for Life.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn de sponsorbijdrage en de donatie fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Belastingdienst.

Ik ga verhuizen en ben donateur van Water for Life. Wat nu?
 • Bij verhuizing binnen de verzorgingsgebieden van Vitens verhuist de deelname aan Water for Life automatisch mee wanneer je je verhuizing doorgeeft aan Vitens.
 • Bij verhuizing naar buiten de verzorgingsgebieden van Vitens stopt de deelname aan Water for Life automatisch wanneer je je verhuizing doorgeeft aan Vitens. De mogelijkheid bestaat om de stichting te blijven steunen door een eigen bijdrage over te maken op het rekeningnummer NL39INGB0672060132 ten name van stichting Water for Life in Utrecht o.v.v. ‘donatie’.
 • Bij klanten van Evides Waterbedrijf verhuist de deelname aan Water for Life automatisch mee wanneer je je verhuizing doorgeeft aan Evides Waterbedrijf.

Hoe beëindig of wijzig ik mijn vast donateurschap?

Je vaste donatie verhogen of verlagen doe je hier. Je vaste donatie stopzetten kan hier.


Hoe is de communicatie met donateurs en belangstellenden geregeld?
 • Om kosten te besparen en een zo groot mogelijk bedrag te kunnen besteden aan projecten in ontwikkelingslanden, vindt er geen schriftelijke communicatie met sponsors en donateurs plaats over de voortgang van de projecten.
 • De voortgang van de projecten is te volgen via de website van Water for Life en de nieuwsbrief van Water for Life. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Waar kan ik terecht voor meer informatie of met vragen of suggesties?

 

 • Met het contactformulier op de website kun je snel contact opnemen met Water for Life.

Waar kan ik de Algemene Voorwaarden vinden?

De Algemene Voorwaarden zijn via deze link te downloaden.