https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/Ghana.jpg

Van projectvoorstel tot project

Lokale waterbedrijven schrijven, met ondersteuning van Nederlandse drinkwaterexperts, voorstellen om mensen toegang te geven tot betaalbaar en betrouwbaar drinkwater en/of sanitatie, ook in arme wijken. Daarbij kijken zij onder andere of er voldoende water beschikbaar is en hoe dit water van de bron bij de klant komt.

Projectvoorstellen worden twee keer per jaar ingediend bij het bestuur. Het bestuur besluit of ze deze projecten willen financieren. De beoordeling gebeurt aan de hand van criteria die gericht zijn op de duurzaamheid van het project: Sluit het project aan bij het lokale drinkwaterbedrijf? Leidt het project tot lange termijn verbeteringen? Zijn er bij de uitvoering van het project lokale organisaties betrokken die na afronding van het project zelf eigenaar worden van de nieuwe infrastructuur? Indien de financiering wordt toegekend kan de uitvoering starten. De projecten worden lokaal aanbesteed. Vervolgens worden door lokale aannemers of het waterbedrijf zelf de leidingen gelegd en de toiletten gebouwd. Dit gebeurt onder goede supervisie. Nadat de nieuwe infrastructuur is getest, wordt dit overgedragen aan het lokale waterbedrijf. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van voldoende, veilig en betaalbaar drinkwater aan de nieuwe klanten.

Duurzaamheid geborgd

De partnerschappen tussen de Nederlandse waterbedrijven en de lokale waterbedrijven zijn voor de lange termijn. Hierdoor kunnen we ook na afronding zien of de mensen daadwerkelijk toegang houden tot drinkwater of het gebouwde toilet. Om te beoordelen of projecten ook na oplevering nog functioneren en goed onderhouden worden, bezoeken de Nederlandse waterexperts regelmatig de door Water for Life gefinancierde projecten. Op basis van het eindrapport wordt, samen met het lokale waterbedrijf, een plan van aanpak gemaakt voor het repareren of vernieuwen van faciliteiten. Waar nodig worden de lokale verantwoordelijken bijgestuurd of worden extra onderhoudstrainingen gegeven. De evaluaties bieden aanknopingspunten voor concrete verbeteringen van een project en leerpunten voor nieuwe projecten.

Operationele risico’s

Indien de stichting het projectvoorstel goedkeurt wordt deze onder verantwoordelijkheid van VEI uitgevoerd. VEI is een dochterorganisatie van de Nederlandse drinkwaterbedrijven Vitens en Evides die actief is in Afrika, Azië en Latijns Amerika. VEI neemt voor Water for Life de risico’s voor de projectuitvoering, kosten voor supervisie, valutarisico’s en eventuele budgetoverschrijdingen voor hun rekening. Na goedkeuring start VEI met de aanbesteding, waarna de beste aanbieder wordt gecontracteerd. Uitbetaling wordt gedaan op basis van verantwoording van de kosten, conform budget en onderworpen aan supervisie door de vertegenwoordigers van VEI en het lokale waterbedrijf.