https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/Fotos-WFL_Mozambique-4.jpg

Keurmerken

CBF Keurmerk
Sinds januari 2020 is Stichting Water for Life een erkend goed doel.

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag:
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI)
Stichting Water for Life beschikt over een ANBI-verklaring, die garandeert dat de Belastingdienst Stichting Water for Life erkent als ANBI. Dit biedt fiscale voordelen voor zowel sponsors als voor Stichting Water for Life Nederland.

Adres Stichting Water for Life
Reactorweg 47
3542 AD Utrecht

RSIN / Fiscaal nummer: 8161.31.041
Kamer van Koophandel nummer: 08122687
Het KvK-uittreksel is opvraagbaar op het postadres van de Stichting Water for Life.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:
1. Het werven van vrijwillige giften bij particulieren, bedrijven en instellingen, samen met onze partner Nederlandse drinkwaterbedrijven;
2. Het financieren en laten uitvoeren van ideële projecten op het gebied van watervoorziening en sanitatie in lage inkomenslanden, samen met het lokale drinkwaterbedrijf en de Nederlandse drinkwaterbedrijven;
3. Zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het uitsluitend financieren van en/of bijdragen aan:
  1. Projecten als in lid 1 bedoeld die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: VEI B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08134161; of
  2. Projecten als in lid 1 bedoeld die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van medewerkers van VEI.

   Bestuurssamenstelling
   Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste zes natuurlijke personen en wel uit twee bestuursleden die door Vitens en Evides Waterbedrijf worden benoemd (A) en ten minste vier bestuursleden (B).

   • M.G.M. den Blanken, voorzitter (B)
    Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
   • A.M. Ottolini, secretaris (A)
    Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
   • C.S. Sasse (B)
    Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
   • A.W.P. Stapel (B)
    Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
   • J.J. Hannema (A)
    Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
   • W.J. den Hertog, penningmeester (B)
    Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

   Beloningsbeleid
   Bestuursleden (B) ontvangen alleen een vacatiegeld / onkostenvergoeding van € 250,- per vergadering.
   Bestuursleden (A) benoemd door Vitens en Evides Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.
   De functie van directeur Water for Life is onbezoldigd.